Villkor företagskund

Ansökan om att bli företagskund på Willys AB sker genom att fylla i webbansökan på www.willys.se. Genom att vara företagskund på Willys AB godkänner och samtycker ni till följande villkor och regler:

För kreditkunder med inköp mot faktura gäller följande regler:

Villkor för inköp mot faktura företag 2018-05-25

1. Villkor
Vid köp mot faktura används daglig fakturering, vilket innebär en faktura per dag oavsett antal köp. Fakturaavgiften är 50 kr exkl. moms. Vid mottagande av faktura via e-post eller e-faktura tillkommer ingen fakturaavgift.

Den som undertecknar kreditansökan bekräftar att lämnad information, handlingar och upplysningar om det företag som ni ansöker om kundnummer till, är riktiga och ger samtidigt Axfood AB (publ) och dess dotterbolag Willys AB rätten att göra kreditupplysning och löpande bevaka sökandes verksamhet, samt har rätt att registrera uppgifter i sina databaser. Axfood har vid behov rätt att kontakta sökandes bankförbindelse om man finner det nödvändigt.

Det är ni som ansöker om att bli kreditkund som ansvarar för att lämna korrekta uppgifter till Willys AB. Ni har även ansvaret för att avsluta kredit/kundnummer hos Willys AB om den berörda verksamheten upphör att existera. Det är inte tillåtet att överlämna kundnummer vid försäljning av verksamhet. Om detta ändå sker är säljande verksamhet fortfarande betalningsskyldig då det är den som äger kundnumret. Det är ert företags ansvar att skydda det kundnummer ni mottar. Ert företag har även ansvar för alla köp som görs med detta kundnummer.

2. Betalningsvillkor
Förfallodagen för en faktura är alltid 10 dagar. Vid sen betalning, och direkt efter förfallodagen, debiteras alltid extra administrativa avgifter samt de aktuella hanteringskostnader som uppstår vid sen betalning. Lagstadgad dröjsmålsränta med Riksbankens vid var tid gällande referensränta med tillägg om 8%. Det är ni som kund som ansvarar för att betalningar inkommer till Willys AB bankgiro 5509–1482 senast på förfallodagen. Sena betalningar hanteras av Axfood AB (publ). Hanteringen kan till exempel innebära att kundnumret för kredit stoppas tills alla betalningar är oss tillhanda. Detta utan telefonkontakt.

3. Autogiro
Ansvarig betalare förbinder sig att alltid ha täckning på gällande bankkonto minst ett dygn i förväg, före förfallodagen. Dragning av fakturor sker på förfallodagen kl 06.00 via autogiro och på det bankgironummer som angivits på medgivandeblankett för autogiro. Om det saknas täckning på kontot eller om betalning inte sker senast på förfallodagen, har Willys AB rätt att debitera fastställda avgifter och ränta. Om en dragning inte är möjlig på förfallodagen kommer kundnumret att stoppas för kredit tills betalning är oss tillhanda. Detta utan telefonkontakt.

4. Behandling av personuppgifter
Willys AB behandlar och lagrar personuppgifter för att fullfölja ingångna avtal (såsom kontaktuppgifter) med företaget och där det är nödvändigt enligt lag. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy på www.willys.se/artikel/dataskydd

5. Ändring av dessa villkor
Dessa villkor kan komma att ändras av Willys AB. De gällande villkoren finns tillgängliga på www.willys.se. Tidigare villkor kan erhållas via Willys kundtjänst.

 

När företag självscannar gäller följande regler:

Villkor för självscanning företag 2018-11-21

1. Anslutning till självscanning på Willys för företag
Ansökan avser självscanning i samtliga Willys-butiker som erbjuder denna tjänst. Rätten att använda självscanning på Willys är knutet till ansökande företag och dess kundnummer kan inte överlåtas till annan person eller företag. Firmatecknaren ansvarar för att användning av självscanning på Willys sker i enlighet med dessa villkor.

2. Registrering av varor
Kund som använder självscanning på Willys ansvarar för att alla varor som kunden tar genom butikens utcheckningskassa har registrerats för betalning, antingen genom registrering i handscannern eller, om detta inte varit möjligt, genom att visa upp varan för registrering i en bemannad utcheckningskassa.

3. Slumpvis avstämning
Kunden är medveten om och accepterar att butiker i vissa fall kommer att genomföra så kallad avstämning avseende handel genom självscanning på Willys. Avstämning innebär att samtliga eller delar av de varor som kunden vill ta genom utcheckningskassan scannas av butikspersonalen. Syftet med avstämning är dels att säkerställa att handscannern hanteras rätt, dels att förebygga missbruk av självscanning på Willys. Normalt sker avstämningen vid slumpvis valda tillfällen och då får kunden och kassören besked om detta i utcheckningskassans display när kunden registrerar sitt självscanningskort för att betala. Om summan som framgår av kundens scanning och den summa som framgår av butikens avstämning skiljer sig åt förbinder sig kunden att acceptera den summa som framgår av butikens scanning. Kunden är medveten om och accepterar att registrerade avvikelser kan komma att påverka sannolikheten för att kunden blir föremål för ny avstämning vid senare inköp, samt att uppgift om avvikelse som framkommer i samband med avstämning registreras och behandlas i butikens datorsystem och inom Willys för att utvärdera funktion och användning av självscanning på Willys.

4. Återkallelse
Willys och butiken förbehåller sig rätten att efter särskild prövning ensidigt återkalla företagets anslutning till självscanning på Willys. 

5. Behandling av företagets uppgifter och köpinformation
I samband med anslutning till och användning av självscanning på Willys, kommer uppgifter som kan hänföras till företaget och dess köp att registreras. Uppgifter som finns lagrade om företaget och dess köp kommer endast att lämnas ut till andra företag som Axfood/Willys samarbetar med för nödvändig behandling som t ex analys, tryck, distribution. Behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att Willys och butikerna skall kunna registrera kundens köp av varor för betalning, förhindra missbruk samt för att administrera och utvärdera systemet med självscanning på Willys. Genom användande av självscanning ger företaget sitt medgivande till Axfood/Willys att registrera och lagra köp samt disponera över den samlade köpinformationen samt behandla de angivna uppgifterna för ovan ändamål. Informationen lagras inte längre än nödvändigt för ovan uppgivna ändamål. 

6. Behandling av personuppgifter
Willys AB behandlar och lagrar personuppgifter för att fullfölja ingångna avtal (såsom kontaktuppgifter) med företaget och där det är nödvändigt enligt lag. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy på www.willys.se/artikel/dataskydd. 

7. Ändring av dessa villkor
Dessa villkor kan komma att ändras av Willys AB. De gällande villkoren finns tillgängliga i alla Willys-butiker. Tidigare villkor kan erhållas via Willys kundtjänst.