HemKundserviceVillkor Willys app

Allmänna villkor för användande av Willys Applikation

Dessa allmänna användarvillkor (”Villkoren”) reglerar åtkomst till och användning av de tjänster och funktioner som är tillgängliga via Willys applikation. Genom användande av Willys applikation godkänner du dessa Villkor. Läs igenom Villkoren innan du använder applikationen.

1. Nyttjanderätt

Willys AB, org. nr. 556163–2232 (”Willys”) ger dig en rätt att använda den programvara som Willys applikation (”Appen”) består av under förutsättning att det sker i enlighet med Villkoren, Willys vid var tid meddelade instruktioner samt enligt tillämpliga avtalsvillkor från tredje part (t.ex. plattformsleverantörer som t.ex. Apple – Legal – Instructions for Minimum Terms of Developer’s End-User License Agreement och Google Play).

Samtliga rättigheter, inkluderat men inte begränsat till immateriella rättigheter som ingår i Appen (t.ex. varumärken, källkod och upphovsrätt), tillhör Willys eller tredje part. Du får en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig och icke-överlåtbar rätt att använda Appen. Din användning av Appen innebär en rätt att för ditt personliga bruk ladda ner, installera och använda Appen för mobiltelefon eller annan avsedd enhet (gemensamt (”Enhet”)).

Genom att använda Appen godkänner du dessa Villkor samt Willys Integritetspolicy. För mer information om hur personuppgifter behandlas, läs mer här. Genom användandet godkänner du även att Willys i enligt med Integritetspolicyn registrerar och sammanställer information som du uppger i Appen.

2. Användning av Appen

Funktioner och tjänster som tillgängliga i Appen är bl.a.

  • möjligheten att köpa varor, få nyheter, erbjudanden och kampanjer,
  • göra egna inköpslistor,
  • att söka efter Willys butiker i t.ex. ditt närområde,
  • att dina elektroniska kvitton sparas.

Villkoren utgör tillägg till Villkor för Willys digitala lojalitetsprogram och Allmänna villkor för Willys E-handel (”E-handelsvillkoren”). För att kunna använda Appen förutsätter det att du är medlem i Willys Plus, här hittar du vad som krävs för det. E-handelsvillkoren gäller när du e-handlar varor i Appen och genom att lägga en beställning godkänner du som användare E-handelsvillkoren.

Användandet av Appen är kostnadsfri. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av Appen, t.ex. åtkomst till internet. Willys ansvarar inte för eventuella trafikavgifter, att uppkoppling är möjlig eller för eventuella kostnader eller dylikt som kan föranledas av ditt användande av Appen.

För att vissa funktioner i Appen ska fungera kan det krävas att du aktiverar platstjänster för Appen i din Enhet. Positionering av din Enhet omfattas av Willys Integritetspolicy, läs mer här hur behandlingen går till. Du har möjlighet att samtycka till eller neka positionering i din Enhet samt att stänga av funktionen under Enhetens inställningar. Om du väljer att neka/stänga av positioneringen kan Appens funktioner helt eller delvis inte fungera.

Du ansvarar för att ingen annan kan använda ditt konto eller har tillgång till dina inloggningsuppgifter.

Ej tillåten användning
Du har endast rätt att använda Appen i enlighet med Villkoren samt Willys vid var tid gällande instruktioner. Du har t.ex. inte rätt att, utöver vad som framgår av tvingande lag eller av dessa Villkor, vidta följande åtgärder:

  • kopiera, dekonstruera, härleda koden, avkryptera, modifiera eller skapa härledda produkter helt eller delvis baserade på programvaran i Appen eller på tjänsterna däri,
  • störa eller påverka den av Willys avsedda funktionaliteten i Appen,
  • kringgå eventuella tekniska skyddsåtgärder som Willys vidtagit för att begränsa tillgång eller åtkomst till Appen,
  • utge dig för att vara någon annan (konsument eller företag), samt
  • uppge oriktiga uppgifter.

Willys har rätt att när som helst stänga av en användare och avsluta ett konto om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Appen på ett sätt som kan orsaka Willys eller tredje man skada. Intrång i någon av Willys eller tredje parts immateriella rättigheter kan komma att föranleda rättsliga åtgärder.

3. Marknadsföring

Genom att du är medlem i Willys Plus kan du erhålla erbjudanden, information om kampanjer och direktmarknadsföring (t.ex. personliga erbjudanden). Willys kan komma att skicka erbjudanden genom t.ex. push-notiser via Appen. Genom Appen kan du välja hur eller om du vill mottaga denna information alternativt ändra det under Enhetens inställningar.

4. Behandling av personuppgifter

I Appen behandlar Willys dina personuppgifter, såsom dina kontaktuppgifter och dina köp, för att skapa en relevant köpupplevelse och således för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

5. Ändringar, uppdateringar m.m. av Appen

Willys har rätt att ensidigt, utan ansvar eller ersättningsskyldighet, när som helst i tiden uppdatera, ändra, utöka, begränsa och/eller ta bort innehåll eller funktioner i Appen samt att upphöra att tillhandahålla Appen temporärt och/eller permanent. Skäl till ändringar m.m. kan t.ex. vara att ändringar krävs för anpassning till ny teknisk miljö, anpassningar på grund av förändrat antal användare och/eller av operativa eller kommersiella skäl. Samtliga förändringar sker utan kostnad för dig.

Ändringar i funktionalitet och uppdateringar av Appen kommer du få information om genom plattformsleverantören. Plattformsleverantören har inte någon skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster avseende Appen.

6. Ansvarsbegränsning

Willys vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa Appens funktion. Willys garanterar dock inte tillgänglighet och att samtliga funktioner vid varje givet tillfälle är felfria. Willys ansvarar inte för någon brist i detta hänseende.

Driftstopp för underhåll m.m. kan vidare förekomma av Appen. Willys ansvarar inte för avbrott eller andra störningar som kan förekomma i Appen eller för eventuella följder som kan uppstå på grund av avbrott eller störning.

Willys ansvarar inte för eventuell skada, vare sig den betraktas som direkt eller indirekt (t.ex. utebliven vinst, skadad eller förlorad data eller information), avseende din användning av Appen eller för anspråk från tredje part. Ansvarsbegränsningen gäller under förutsättning att inget annat följer av tvingande lag. Ansvarsbegränsningen gäller inte om skadan har uppstått på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet från Willys sida.

7. Övrigt

Dessa Villkor gäller tills vidare och ersätter samtliga tidigare avtal gällande Appen. De vid var tid gällande Villkoren finns tillgängliga i Appen och under Dataskydd.

Willys förbehåller sig rätten att göra ändringar och/eller tillägg av Villkoren. Om det är ändringar av inte bara av redaktionell eller språklig karaktär kommer ändringarna att publiceras senast 30 dagar före villkorsändringarna träder i kraft. Ändringarna kommer att publiceras i Appen och/eller skickas ut via e-post till dig (av dig angiven e-post vid registrering av medlemskap i Willys Plus) senast 30 dagar före ändringarna träder i kraft. Willys har dock rätt att omedelbart vidta ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Genom att fortsätta att använda Appen och/eller genom att inte avinstallera Appen efter att ändrade Villkor trätt i kraft anses du ha godkänt ändringarna.

När du har avinstallerat Appen från samtliga Enheter upphör Villkoren att gälla.

Willys är ansvarigt för att hantera eventuella anspråk från dig eller tredje part. Om du som användare vill framföra klagomål eller har andra synpunkter har du alltid möjlighet att kontakta Willys kundtjänst, se nedan punkt 9 för kontaktuppgifter.

8. Tillämplig lag

Svensk rätt tillämpas på dessa Villkor. Tvist som uppstår med anledning av dessa Villkor ska avgöras av allmän svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

9. Kontaktuppgifter

Kundtjänst Willys e-handel
Vid frågor ombeds du kontakta kundtjänst via:
E-post: ehandel@willys.se
Telefonnummer: 0771-71 70 00
Postadress: Box 1915, 581 18 LINKÖPING

Willys AB
Postadress: Falkenbergsgatan 3, 412 86 Göteborg
E-post: info@willys.se
Org. nr. 556163-2232

Eurocash Food AB
Postadress: Oslovägen 50, 452 35 Strömstad
E-post: info@willys.se
Org. nr. 556503-6141

Tillhörande butiker till Eurocash Food AB är Willys Åmål Rondellen och Willys Strömstad Shoppingcenter. Varor som hämtas i dessa butiker säljs av Eurocash Food AB som samarbetar med Willys. Butikens kontaktuppgifter framgår i samband med din beställning och denne företräds i köp via Appen av Willys. Willys hanterar allt som rör dina köp via Appen och du kan t.ex. alltid vända dig till Willys kundtjänst e-handel i samtliga avseenden som rör Appen. Om du väljer att hämta din beställning i någon av nämnda butiker hanterar dock butiken plock av varor och Eurocash Food AB tar emot din betalning.